Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie będą już objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (uchwała Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIV/169/21 z dnia 17 lutego 2021r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne). Dotyczy to tych nieruchomości, na których w całości nie zamieszkują mieszkańcy, jednak w związku z prowadzoną na tej nieruchomości działalnością, np. gospodarczą, powstają na nich odpady komunalne.

Jakie skutki wywoła wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi?

 1. Od 1 kwietnia 2021 r. nie trzeba będzie już uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto Gminy Miejskiej Lubin. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie będą już obowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poczynając od opłaty przypadającej za miesiąc kwiecień. Ostatnią wpłatę (za miesiąc marzec 2021 r.) należy uregulować do 14 kwietnia 2021 r.
 2. Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych nastąpi automatycznie i nie trzeba składać deklaracji „zerowej” ani dopełniać jakichkolwiek formalności wynikających z wyjścia z systemu.
  Ustanie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpi z mocy prawa, co oznacza, że nie będzie zachodzić obowiązek składania deklaracji potwierdzającej ustanie obowiązku uiszczania opłaty.
 3. Odpady komunalne nie będą już odbierane przez gminę, a gmina nie będzie już zapewniać pojemników (odpady wytworzone w miesiącu marcu 2021r. zostaną odebrane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem w pierwszym i drugim tygodniu kwietnia, w ramach uiszczonej za miesiąc marzec opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
  Wraz z ustaniem obowiązku uiszczania opłaty ustaną uprawnienia do korzystania z usług świadczonych przez gminę w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym usług świadczonych przez PSZOK).
 4. Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych nie dotyczy nieruchomości mieszanych. Nieruchomości mieszane to takie, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, np. w związku z prowadzoną na części nieruchomości lub w jednym z lokali działalnością gospodarczą.

Jakie nowe obowiązki będą mieli właściciele nieruchomości niezamieszkałych od 1 kwietnia 2021 r.?

 1. Obowiązek wyposażenia nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku.
  Do tej pory obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki wykonywała – w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę – Gmina.
  Pojemniki można wynająć (wydzierżawić), wykupić od firmy świadczącej odpowiednie usługi. Przypominamy, że pojemniki, które znajdują się na nieruchomościach, są własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie ul. Rzeźnicza 1 i w sprawie dzierżawy bądź wykupu pojemników należy kontaktować się bezpośrednio ze Spółką MPO.
 2. Obowiązek zawarcia umowy z firmą wpisaną do odpowiedniego rejestru, która zagwarantuje odbieranie odpadów zmieszanych, szkła, papieru, tworzyw i bioodpadów.
  Informacje o takich firmach można znaleźć w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubinie.
 3. Obowiązek okazywania przez właścicieli nieruchomości umów zawartych na odbieranie odpadów zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym kopie tych umów należy doręczyć do siedziby spółki lub przesłać na adres: umowy@odpady.lubin.pl nie później niż do 14 kwietnia 2021r.
  W ten sam sposób należy przekazywać informacje o rozwiązaniu/wygaśnięciu takiej umowy lub zawarciu nowej.
 4. Obowiązek przechowywania dowodów zawarcia umowy na odbiór odpadów i opłacania usług odbierania odpadów oraz okazywanie ich na żądanie organów gminy (zgodnie z art. 6 ust. 1 i 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Co nie zmieni się od 1 kwietnia 2021 r.?

 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nadal będą obowiązani przestrzegać Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Obowiązek przestrzegania Regulaminu i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest niezależny od obowiązku uiszczania opłaty za odpady do Gminy Miejskiej Lubin.
  Zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do podstawowych obowiązków właściciela nieruchomości należy między innymi:
  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnymi porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
  • zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
  • realizacja obowiązków określonych w Regulaminie.
 2. Nie zmieniają się zasady selektywnego zbierania odpadów określone w Regulaminie i przepisach prawa.
 3. Nie zmieni się zakres zbierania odpadów przy użyciu pojemników.
  W dalszym ciągu w pojemnikach na odpady przekazywanych do firmy, z którą właściciel podpisze umowę, należy zbierać odpady zmieszane, szkło, papier, tworzywa i bioodpady.
 4. Właściciele nieruchomości mieszanych pozostaną w gminnym systemie odpadowym na dotychczasowych zasadach.

Jakie mogą być skutki niewykonania obowiązków przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych?

 1. Wobec właścicieli, którzy nie zawrą umowy na odbiór odpadów, będzie wydawana decyzja nakładająca specjalną opłatę na okres 12 miesięcy oraz regulująca sposób przekazywania odpadów do odebrania (decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności),
  a w przypadku niewyposażenia nieruchomości w pojemniki decyzja zobowiązująca do wykonania tego obowiązku.
  W decyzji takiej określa się obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych, wysokość tej opłaty, termin jej uiszczania oraz sposób i terminy udostępniania pojemników.
  Wysokość opłat zostanie wyliczona z zastosowaniem stawek w uchwale nr XV/106/2020 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, tj. do maksymalnej wysokości 250 zł za m3 odbieranych odpadów w przypadku stawki podstawowej, a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie górna stawka opłaty ponoszonej za usługi odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości wynosi maksymalnie 500 zł za 1 m3.
 2. Właściciele nieruchomości, którzy nie przestrzegają podstawowych obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów, podlegają karze grzywny w wysokości do 5 000 złotych (zobacz punkt V).

Jak będzie wyglądała kontrola właścicieli nieruchomości niezamieszkałych?

 1. Kontrolę wykonywania obowiązków właścicieli nieruchomości niezamieszkałych sprawować będą upoważnione organy gminy.
  Kontrola będzie obejmowała realizację obowiązków właściciela nieruchomości określonych w Regulaminie i ustawie.
 2. Kontrola obejmie również posiadanie umów na odbieranie odpadów i dysponowanie dowodami uiszczania opłat za usługi.
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 5a właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek na żądanie odpowiednich organów gminy przedstawić zawarte umowy  na odbieranie odpadów i dowody uiszczania opłat za te usługi.

VI. Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?

W celu pomocy właścicielom nieruchomości i udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt w godzinach 7:00 – 15:00 pod nr tel. 76 746 80 76/96/98. Adres: MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie ul. Rzeźnicza 1, pokój 304.

Wykaz działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres, imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP Numer identyfikacyjny REGON Rodzaje odbieranych odpadów Numer rejestrowy
   
1   
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o o.,
ul. Rzeźnicza 1,
59-300 Lubin
692-10-11-467 390404620 15 01 07 – Opakowania ze szkła IN-K.1.2012
20 01 40 – Metale   
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – Opakowania z metali
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe
   
2   
REMONDIS Legnica Sp. zo.o.
59-216 Kunice
ul. Legnicka 14
691-21-67-313 390928270 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne IN-K.3.2012
20 01 40 – Metale   
15 01 07 – Opakowania ze szkła
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – Opakowania z metali
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe
   
3   
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor
695-000-17-73 390044713 15 01 07 – opakowania ze szkła IN-K.7.2012
20 01 40 – Metale
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – Opakowania z metali
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe
   
4   
GPK Głogów Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7a,
67-200 Głogów
693-19-36-882 390767920 15 01 07 – Opakowania ze szkła IN-K.15.2013
20 01 40 – Metale   
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – Opakowania z metali
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe
   
5   
EkoPartner Recykling
ul. Zielona 3
59-300 Lubin
692-248-03-13 21236344 15 01 07 – Opakowania ze szkła IN-K.20.2017
20 01 40 – Metale   
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – Opakowania z metali
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe
   
6   
PD WORK SERVICE
Sp. z o.o.
ul. Stary Lubin 27B
59-300 Lubin
692-25-04-232 21916228 15 01 07 – Opakowania ze szkła IN-K.21.2019
20 01 40 – Metale 
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – Opakowania z metali
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe
   
7   

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Mirosław Olejarczyk
Wola Jachowa 94A
26-008 Górno

6571053027 291128177 15 01 07 – Opakowania ze szkła IN-K.23.2021
20 01 40 – Metale 
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – Opakowania z metali
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe
   
8   
FCC Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze
6762157648 357190739 15 01 07 – Opakowania ze szkła IN-K.24.2022
20 01 40 – Metale 
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – Opakowania z metali
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji
15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

Sporządzono na podstawie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości BIP UM LUBIN   (stan na 06.02.2023r.)