Od dnia 01.07.2013 roku właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zobowiązani są do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany z 01.04.2021 zwalniają z obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto Gminy Miejskiej Lubin właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Nowe przepisy nakładają na tych właścicieli obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do odpowiedniego rejestru.

UWAGA!
Od dnia 01.07.2022 r. na terenie Gminy Miejskiej Lubin obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji w zakładce ZASADY WPŁAT i WYSOKOŚĆ OPŁAT.

Informacja telefoniczna: 76 746 80 77/78/79/95