Wysokość opłat obowiązująca od 01.07.2022 r.

Nieruchomości zamieszkałe

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na któych zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 34,00 zł za każdego mieszkańca.

W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych wsposób selektywny, ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości dwukrotności stawki określonej miesięcznie odpowiednio w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Więcej informacji dla zamieszkałej.

Nieruchomości mieszane

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne,

miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek dla części niezamieszkałej wynosi w przypadku:

 1. Worka o pojemności 0,12 m3 – 18,00 zł;
 2. Pojemnika o pojemności: 
 • 0,12 m3 – 6,00zł;
 • 0,24 m3 – 12,50 zł;
 • 0,36 m3 – 19,00 zł;
 • 0,66 m– 34,50 zł;
 • 1,10 m3 – 58,00 zł;
 • 1,50 m3 – 79,00 zł;
 • 2,50 m3 – 132,00 zł;
 • 3,00 m3 – 158,50 zł;
 • 5,00 m3 – 264,50 zł;
 • 6,00 m3 – 317,50 zł;
 • 8,00 m3 – 423,00 zł;
 • 12,00 m3 – 635,00 zł.

miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części zamieszkałej wynosi:

Miesięczna stwka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 34,00 zł za każdego mieszkańca.

 

 •  

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek wynosi w przypadku:

 1. Worka o pojemności 0,12 m3 – 36,00 zł;
 2. Pojemnika o pojemności:
 • 0,12 m3 – 12,00 zł;
 • 0,24 m3 – 25,00 zł;
 • 0,36 m3 – 38,00 zł;
 • 0,66 m3 – 69,00 zł;
 • 1,10 m3 – 116,00 zł;
 • 1,50 m3 – 158,00 zł;
 • 2,50 m3 – 264,00 zł;
 • 3,00 m3 – 317,00 zł;
 • 5,00 m3 – 529,00 zł;
 • 6,00 m3 – 635,00 zł;
 • 8,00 m3 – 846,00 zł;
 • 12,00 m3 – 1270,00 zł.

Więcej informacji dla mieszanej.

Nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 180 zł za rok;
 • podwyższona stawka opłaty – 360 zł za rok.

Częściowe zwolnienie z opłaty nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej

Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku (większym niż 3 m3) mogą otrzymać częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 1,00 zł na każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.