Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lubinie

Rozdział I
Informacje ogólne

§1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lubinie przy ul. Zielonej 1.

§2 PSZOK w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzi działające na rzecz Gminy Miejskiej Lubin Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie.

§3 W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych i mieszanych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele tych nieruchomości mogą dostarczać do PSZOK selektywnie zebrane odpady komunalne.

§4 W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne. Rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych; przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji (na postawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

§5 Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony.

§6 Godziny pracy PSZOK (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy):

 • poniedziałek, niedziela - zamknięty,
 • wtorek- sobota - otwarty w godz. 10.00 - 16.00.

§7 Osoby dostarczające odpady na PSZOK zobowiązane są do opuszczenia terenu rozładunku odpadów przed jego zamknięciem. Przebywanie na terenie PSZOK poza godzinami jego otwarcia jest zabronione.

Rozdział II
Zasady przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK

§8 PSZOK w nieograniczonej ilości przyjmowane są odpady komunalne:

 1. odpady z papieru, w tym odpady: z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury,
 2. odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 3. odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 4. odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. odpady niebezpieczne, w tym lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć - powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach,
 6. przeterminowane leki i chemikalia - powinny znajdować się w szczelnych i nieuszko- dzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę, która umożliwi ich identyfikację,
 7. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadze- nia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 8. zużyte baterie i akumulatory,
 9.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§9 W PSZOK w ograniczonej ilości przyjmowane są odpady komunalne:

 1. odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów w ilości nie więk- szej niż 1 Mg na każdy rok kalendarzowy z jednej nieruchomości,
 2. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 1 Mg na każdy rok kalendarzowy z jednej nieruchomości,
 3. zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w ilości łącznej nie większej niż 8 opon na każdy rok kalendarzowy z jednej nieruchomości,
 4. odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1 Mg na każdy rok kalendarzowy z jednej nieruchomości.

§10 W PSZOK nie są przyjmowane:

 1. niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne,

 2. odpady pochodzące z działalności gospodarczej,

 3. odpady zawierające azbest,

 4. szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane,

 5. części samochodowe i płyny eksploatacyjne,

 6. nieoznaczone odpady niebezpieczne,

 7. opony pochodzące z pojazdów inne niż wskazane w §9 pkt 3,

 8. odpady o konsystencji sypkiej i płynnej dostarczone w nieszczelnych i nieoryginalnych

  opakowaniach,

 9. odpady dostarczone w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem,

 10. odpady dostarczone w ilości przekraczającej limity określone w §9.

§11 Przyjmowanie i dostarczanie odpadów

 1. PSZOK przyjmuje odpady zebrane i dostarczone w sposób umożliwiający ich identyfikację, łatwy rozładunek oraz selektywne ich przyjęcie.
 2. Przed przyjęciem odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są wypełnić oświadczenie o pochodzeniu odpadów dostarczonych do PSZOK (załącznik do Regulaminu), w celu zweryfikowania możliwości bezpłatnego przekazania odpadów.
 3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK, po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i rodzaju odpadów, ich pochodzenia i zabezpieczenia oraz po ich zważeniu.
 4. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze wskazaniami obsługi. Obsługa PSZOK nie ma obowiązku rozładunku dostarczonych odpadów.

 5. Dostarczenie i przyjęjcie odpadów obejmuje następujące czynności
  przekazanie obsłudze PSZOK oświadczenia, o którym mowa w §11 ust.2,

  • wjazd pojazdu na wagwagę po zapaleniu się sygnalizacji świetlnej na zielono; wjazd na wagę podczas zapalonej sygnalizacji świetlnej na czerwono jest niedozwolony,
  • po zważeniu należy zjechać z wagi i poczekać na placu rozładunkowym na pracownika obsługi oraz stosować się do jego poleceń, w szczególności w zakresie miejsca wyładowania odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
  • umieszczenie odpadów w odpowiednich pojemnikach w sposób selektywny zgodnie z opisem znajdującym się przy pojemnikach oraz w taki sposób, aby nie wystawały poza obręb pojemnika; w szczególności dotyczy to odpadów z papieru, które powinny być zgniecione przed wrzuceniem do pojemnika,
  • ponowny wjazd na wagę celem dokonania odczytu ilości pozostawionych odpadów. UWAGA: W przypadku dostarczenia różnych frakcji odpadów ważenie początkowe i końcowe powinno odbywać się po rozładowaniu każdej frakcji odpadów.
 6. 6. Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy:

  • dostarczone odpady będą pochodziły spoza terenu Gminy Miejskiej Lubin,
  • ma podejrzenie, że dostarczone odpady nie są odpadami komunalnymi; ich ilość lub
  • skład wskazuje, że pochodzą z nieruchomości niezamieszkałej, działalności gospodarczej lub jej likwidacji,
  • dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie przyjmowanych odpadów określonym w §8 lub §9 regulaminu oraz gdy przekroczono limity wskazane w §9,
  • osoba dostarczająca odpady odmówi wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik do regulaminu,
  • odpady zostaną dostarczone w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
  • osoba dostarczająca odpady nie będzie stosowała się do zapisów regulaminu i poleceń obsługi PSZOK.

Rozdział III

Bezpieczeństwo i zachowanie na terenie PSZOK

§12 Osoby przebywające na terenie PSZOK w Lubinie obowiązane są do:

 1. Zapoznania się z regulaminem PSZOK, który znajduje się na terenie PSZOK przy wa- dze, w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1 oraz na stronie internetowej www.odpady.lubin.pl,

 2. Zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania otwartego ognia, w tym niepalenia papierosów,

 3. Uprzątnięcia pozostawionych w miejscu rozładunku resztek odpadów,

 4. Stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego oraz znaków poziomych znajdujących się na placu.

§13 Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK w Lubinie jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§14 Teren PSZOK jest monitorowany.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§15 Prowadzący PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. uszkodzenie własnych przedmiotów podczas rozładunku odpadów,

 2. działanie osób trzecich,

 3. uszkodzenie pojazdu,

 4. szkody powstałe na skutek nie stosowania się do zaleceń obsługi i zapisów regulaminu.

§16 Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Oświadczenie