Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie Miasta Lubina.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację musi złożyć właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz mieszanej (w części zamieszkałej oraz w części niezamieszkałej) położonej na terenie Gminy Miejskiej Lubin.


Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.


Wyjątkiem są nieruchomości niezamieszkałe. W takim przypadku należy podpisać umowę na wywóz odpadów z firmą odbierającą odpady. Lista takich firm dostępna jest na stronie urzędu miasta oraz na stronie odpady.lubin.pl w zakładce nieruchomości niezamieszkałe.

W takim wypadku w trybie decyzji administracyjnej opłata zostanie zmieniona na nową, podwyższoną opłatę, zgodnie z obowiązującą uchwałą.

Stawka została ustalona przez Radę Miejską Lubin w formie uchwały.

W takiej sytuacji należy jak najszybciej złożyć wymaganą deklarację. W przeciwnym razie, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, a w jego konsekwencji zostanie wydana decyzja administracyjna  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie dostępnych danych właściwych dla wybranej przez gminę metody.

Należy wpisać osoby faktycznie przebywające w danym gospodarstwie. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą osób stale przebywających.
W kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.

W sytuacji wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m.in. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego. Gminom donosić mogą też firmy wywożące odpady - informacje o przepełnieniu pojemników również mogą świadczyć o zaniżeniu rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Eksperci wskazują, że mieszkańcem w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008. Tam miejsce zamieszkania określono jako miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

Gmina ustaliła opłatę od liczby mieszkańców, niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy na trzy tygodnie, czy na trzy dni - płacimy opłatę miesięczną. Jeśli nastąpi jakaś radykalna zmiana - urodzi się dziecko lub ktoś wyjedzie na dłuższy czas na studia albo do pracy czy zamieszka u nas dodatkowa osoba na stałe - należy to zgłosić do 10 dnia następnego miesiąca i na nowo wyliczyć wysokość opłaty składając odpowiednią deklarację.

Tak. Należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia następnego miesiąca w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas za ten okres nie będzie trzeba uiszczać opłaty.

Nie. Stare ubrania powinny trafiać przede wszystkim do pojemników na używaną odzież, które są wystawiane w osiedlach mieszkaniowych.

Od momentu gdy firma odbierająca odpady odbierze pojemnik lub worek z wytworzonymi przez nas odpadami, przestają one być naszą własnością, ich właścicielem staje się gmina. Nie ma więc przeszkód, by firma, z którą gmina podpisała umowę, sprawdziła ich zawartość. Zresztą tylko sprawdzając zawartość worków czy pojemników, gmina (za pośrednictwem firmy) może wytknąć nam błędy w zakresie segregacji odpadów, dzięki czemu nie tylko nauczymy się prawidłowych nawyków, lecz także uda się wyłapać tych, którzy nie stosują się do zasad selektywnej zbiórki.

Pieniądze zebrane z opłat śmieciowych mogą zostać przeznaczone wyłącznie na:

  • odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • obsługę administracyjną tego systemu;
  • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowości postępowania z odpadami komunalnymi.
  • wyposażenia nieruchomości w pojemniki - koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców. W szczególności gmina nie może na systemie zarabiać i w ten sposób zwiększać poziomu swoich dochodów.

Każdy właściciel nieruchomości po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty otrzymuje pocztą indywidualny numer konta, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za mieszkańców nieruchomości wielolokalowych oraz mieszanych opłatę rozliczy spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa (doliczy w/w opłatę do czynszu).