Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 t.j.) odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady niebezpieczne powstające w innych źródłach niż gospodarstwa domowe nie są traktowane jako odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin od 1 lipca 2013 nie zawierają indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W ramach funkcjonującego systemu, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów.

Na terenie Gminy Miejskiej Lubin obowiązuje podział na:

  1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
    nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,
    nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi.
  2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  3. Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane).
  4. Nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedyne przez część roku.