Informacje dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin  od 1 lipca 2013 r. nie zawierają indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W ramach funkcjonującego systemu, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz mieszanej zobowiązany jest do złożenia „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

Właściciele nieruchomości, przez których rozumiemy także:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych / współużytkowników wieczystych,
 • jednostki organizacyjne / osoby posiadające nieruchomość w zarządzie / użytkowaniu,
 • inny podmiot władający nieruchomością,
 • wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym),

zobowiązani są do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych określonych w deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w siedzibie MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych powyżej, zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Rada Miejska w Lubinie uchwałą nr XXXV/261/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Lubin przyjęła metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z takich nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.  Właściciele nieruchomości, którzy nie będą selektywnie zbierać odpady komunalne zapłacą dwa razy więcej niż osoby, które segregują odpady.

Za osobę, która zamieszkuje daną nieruchomość należy uważać każdą osobę od niemowlęcia do osoby starszej. Wiek osoby zamieszkującej nie ma wpływu na wysokość stawki, jaka będzie brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości położone na terenie Gminy Miejskiej Lubin, po złożeniu deklaracji przez ich właścicieli, zostają wyposażone przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w odpowiednie worki lub pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

W deklaracji należy określić wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele nieruchomości będą uiszczać comiesięcznie, w terminie do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego na właściwy rachunek bankowy.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.  

Brak terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, wystawieniem upomnienia a następnie wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.  Czytaj więcej...

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubin  od 1 lipca 2013 r. są zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji.
W  przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi zobowiązanym do złożenia „deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” jest wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Zobowiązani są do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych określonych w deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w siedzibie MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Rada Miejska w Lubinie uchwałą nr XXXV/261/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Lubin przyjęła metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z takich nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Właściciele nieruchomości, którzy nie będą selektywnie zbierać odpady komunalne zapłacą dwa razy więcej niż osoby, które segregują odpady.

Za osobę, która zamieszkuje daną nieruchomość należy uważać każdą osobę od niemowlęcia do osoby starszej. Wiek osoby zamieszkującej nie ma wpływu na wysokość stawki, jaka będzie brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości położone na terenie Gminy Miejskiej Lubin, po złożeniu deklaracji przez ich właścicieli, zostają wyposażone przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

W deklaracji należy określić wysokość miesięcznej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele nieruchomości będą uiszczać comiesięcznie, w terminie do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego na właściwy rachunek bankowy.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

Brak terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, wystawieniem upomnienia a następnie wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. Czytaj więcej...

Właściciele nieruchomości które w części stanowią nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne od 1 lipca 2013 r. nie zawierają indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W ramach nowego systemu, każdy właściciel takiej nieruchomości zobowiązany jest do złożenia „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne”.

Właściciele nieruchomości, przez których rozumiemy także:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych / współużytkowników wieczystych,
 • jednostki organizacyjne / osoby posiadające nieruchomość w zarządzie / użytkowaniu,
 • inny podmiot władający nieruchomością,
 • wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym),

zobowiązani są do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych określonych w deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w siedzibie MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych powyżej, zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Rada Miejska w Lubinie uchwałą nr XXXV/261/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Lubin przyjęła metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w zależności od liczby osób  zamieszkujących daną nieruchomość oraz pojemności pojemników. W związku z powyższym w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat.

Za osobę, która zamieszkuje daną nieruchomość należy uważać każdą osobę od niemowlęcia do osoby starszej. Wiek osoby zamieszkującej nie ma wpływu na wysokość stawki, jaka będzie brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość stawki uzależniona jest od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych zapłacą więcej niż osoby, które będą segregować odpady.

Nieruchomości położone na terenie Gminy Miejskiej Lubin, po złożeniu deklaracji przez ich właścicieli, zostają wyposażone przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

W deklaracji należy określić wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciele nieruchomości będą uiszczać comiesięcznie, w terminie do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego na właściwy rachunek bankowy.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

Brak terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, wystawieniem upomnienia a następnie wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. Czytaj wiecej...

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku to nieruchomości, które nie służą do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych, wykorzystywane są tylko do celów związanych z wypoczynkiem.

Od 01 lipca 2020 r. właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zobowiązani są do złożenia „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”.

Właściciele nieruchomości, przez których rozumiemy także:

 • współwłaścicieli,
 • użytkowników wieczystych / współużytkowników wieczystych,
 • jednostki organizacyjne / osoby posiadające nieruchomość w zarządzie / użytkowaniu,
 • inny podmiot władający nieruchomością,
 • wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym),

zobowiązani są do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych określonych w deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w siedzibie MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie przy ul. Rzeźniczej 1, pok. 304 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych powyżej, zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Rada Miejska w Lubinie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, określoną w uchwale nr XVI/113/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Wysokość stawki uzależniona jest od sposobu gromadzenia i odbierania odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych zapłacą więcej niż osoby, które będą segregować odpady.

Nieruchomości położone na terenie Gminy Miejskiej Lubin, po złożeniu deklaracji przez ich właścicieli, zostają wyposażone przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubin w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

Na podstawie złożonej deklaracji naliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości będą uiszczać corocznie i z dołu, w terminie do 14 stycznia roku następnego po roku, w którym powstał obowiązek poniesienia tej opłaty na właściwy rachunek bankowy.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji administracyjnej zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Brak terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, wystawieniem upomnienia a następnie wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. Czytaj więcej...