Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

  • selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, firma MPO Sp. z o.o. w Lubinie jako podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje zmieszane odpady komunalne - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi regionu północnego.

Od 1 października 2017 r odpady komunalne zebrane i odebrane z terenu Gminy Miejskiej Lubin przekazywane są do firmy Ekopartner Recykling Sp. z o.o., mającej status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu.