Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

Od 1 grudnia 2021 roku firma EkoPartner Recykling Sp. z o.o. w Lubinie  pełni funkcję zarówno podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi regionu północnego.

Ekopartner Recykling Sp. z o.o. posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. Firma zajmuje się zagospodarowaniem odpadów na terenie Gminy Miejskiej Lubin od 2017 roku.

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu.