Powtórne wykorzystanie, czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku.

Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę i energię. Z przetworzonych odpadów mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble, czy ubrania.

Obecnie gospodarka odpadami komunalnymi dąży do dostosowania polskiego prawa do norm środowiskowych Unii Europejskiej. Przyjmowane rozwiązania mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, co powinno wyeliminować powstawanie „dzikich wysypisk”, redukcję ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania i zwiększenie poziomów recyklingu. Ponadto powinny upowszechniać segregację odpadów oraz selektywną ich zbiórkę przez mieszkańców.

Gminy zobowiązują się do osiągnięcia do 31 grudnia 2021 roku poziomu co najmniej 20% przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obliczanego zgodnie ze wzorem:

P = (Mr / Mw) × 100%

gdzie:
P – oznacza poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, wyrażony w %,
Mr – oznacza łączną masę odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, wyrażoną w Mg,
Mw – oznacza łączną masę wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażoną w Mg.

Do łącznej masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, oznaczonej symbolem „Mr”, zalicza się:
1) odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20, z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06;
2) odpady powstałe z przetworzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1. 3.

Do łącznej masy wytworzonych odpadów komunalnych, oznaczonej symbolem „Mw”, zalicza się odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20, z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06.