Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Rzeźniczej 1, 59-300 Lubin, tel. 76 7468001, mpwik@mpwik.lubin.pl; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora: rodo@mpwik.lubin.pl, tel. 76 7468028.
  2. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), a to w szczególności w związku z wykonywaniem przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. kompetencji organu podatkowego Gminy Miejskiej Lubin w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym prowadzenia postępowań podatkowych i czynności sprawdzających na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz wykonywania czynności związanych z windykacją i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, w tym przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz do upływu wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa terminów przedawnienia zobowiązań i praw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a po zrealizowaniu tych celów - przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. W zakresie i na warunkach wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie wymaganych przez formularz deklaracji danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach powołanych w pkt 2 i warunkuje prawidłowe wykonanie obowiązku złożenia deklaracji oraz korzystanie z przysługujących Pani/Panu zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; niepodanie danych osobowych może również wpływać na podjęcie, przebieg i rezultat podejmowanych wobec Pani/Pana czynności, w szczególności zmierzających do wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane upoważnionym do tego organom władzy publicznej, uczestnikom prowadzonych postępowań, w tym stronom i biegłym, na zasadach określonych w przepisach powołanych w pkt 2 oraz podmiotom, które na podstawie umowy wykonują w imieniu Administratora niezbędne czynności przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne i pocztowe.
  7. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu.