Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, że selektywną zbiórkę odpadów komunalnych należy prowadzić systematycznie i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. 

Selektywna zbiórka polega na segregowaniu wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych na poszczególne rodzaje
i przekazywanie ich odbiorcy.

I. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XVI/111/20 z dnia 19 maja 2020 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin selektywnemu zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości podlegają następujące frakcje (rodzaje) odpadów komunalnych:

 1. Papier i tektura;
 2. Metal;
 3. Tworzywa sztuczne;
 4. Szkło opakowaniowe;
 5. Opakowania wielomateriałowe;
 6. Ulegające biodegradacji;
 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (z wyjątkiem nieruchomości niezamieszkałych).

Wytworzone na terenie nieruchomości zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu czarnych pojemnikach.

W selektywnej zbiórce odpadów ważne jest, by posegregowane odpady wrzucić do pojemników lub worków, oznaczonych według  następującej kolorystyki: niebieski, żółty, brązowy, czarny, zielony.

O tym co wolno, a czego nie wolno wrzucać do poszczególnych kolorów pojemników można przeczytać poniżej:II. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXV/262/22 z dnia 31 maja 2022 r., w sprawie usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może oddać do PSZOK następujące frakcje (rodzaje) odpadów komunalnych:

 1. Tworzywa sztuczne;
 2. Papier i tekturę;
 3. Szkło opakowaniowe;
 4. Metal;
 5. Opakowania wielomateriałowe;
 6. Przeterminowane leki i chemikalia;
 7. Zużyte baterie i akumulatory;
 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 9. Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nie większej niż 1 Mg/rok;
 10. Opony -  max. 8 szt. na rok;
 11. Odpady zielone - w ilości nie większej niż 1 Mg/rok;
 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o ile stanowią odpady komunalne - w ilości nie większej niż 1 Mg/rok;
 13. Odpady powstające w wyniku przyjmowania leków i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (np. igły, strzykawki).

Każdy właściciel nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Lubin może - bez dodatkowych kosztów, korzystać z PSZOK zgodnie z regulaminem i harmonogramem pracy dostępnym w zakładce SEGEREGACJA ODPADÓW/PSZOK.