1. Obowiązek zawarcia umowy z firmą wpisaną do odpowiedniego rejestru, która zagwarantuje odbieranie odpadów zmieszanych, szkła, papieru, tworzyw i bioodpadów.
 2. Obowiązek okazywania przez właścicieli nieruchomości umów zawartych na odbieranie odpadów oraz doręczenie do siedziby spółki lub przesłanie skanu zawartej umowy na adres: umowy@odpady.lubin.pl nie później niż do 14 kwietnia 2021r.
  W ten sam sposób należy przekazywać informacje o rozwiązaniu/wygaśnięciu takiej umowy lub zawarciu nowej.
 3. Obowiązek przechowywania dowodów zawarcia umowy na odbiór odpadów i opłacania usług odbierania odpadów oraz okazywanie ich na żądanie organów gminy.
 4. Obowiązek przestrzegania Regulaminu i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in.:
 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych;
 • zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (5 frakcji: zmieszane, szkło, papier, tworzywa i bioodpady);
 • zawarcie umowy na odbiór odpadów z częstotliwością:
    • odpady metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
    • odpady z papieru - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
    • odpady ze szkła - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
    • bioodpady - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
    • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 • utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (m.in. okresowe mycie i dezynfekcja pojemników, nie rzadziej niż raz na kwartał).