Podpowiadmy co powinna zawierać umowa na odbiór odpadów komunalnych.

Umowa powinna zawierać m.in.: 

 1. informację o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (5 frakcji: zmieszane, szkło, papier, tworzywa i bioodpady); 
 2. wskazanie częstotliwości odbioru odpadów:
  1. odpady metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  2. odpady z papieru - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  3. odpady ze szkła - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  4. bioodpady - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
  5. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
 3. wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (m.in. okresowe mycie i dezynfekcja pojemników, nie rzadziej niż raz na kwartał).