Wykaz aktów prawa krajowego dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach