Wykaz aktów prawa krajowego dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r.

  • w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r.

  • w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r.

  • zmieniające rozporządzenie z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Pobierz dokument

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.

  • w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Pobierz dokument