Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / innego dokumentu

I. KOGO DOTYCZY

 • Podatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Pełnomocnik podatnika.

II. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji / innego dokumentu, który powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres zamieszkania/siedziby,
 • numer NIP lub numer PESEL,
 • datę sporządzenia wniosku,
 • wskazanie adresata,
 • określenie jakiego dokumentu dotyczy wniosek,
 • określenie jakiego okresu dotyczy deklaracja lub daty dokumentu,
 • określenie sposobu  dostarczenia kopii,
 • podpis wnioskodawcy,
 •  upoważnienie do odbioru jeśli kopia ma zostać wydana osobie niebędącej płatnikiem,
 • w przypadku, kiedy o wydanie uwierzytelnionej kopii zwraca się pełnomocnik podatnika, należy złożyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową upoważniające do dokonania tej czynności.

III. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dowolny.

IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście – w Dziale Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami w pokoju 304;
 • za pośrednictwem poczty na adres:

MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
Ul. Rzeźnicza 1
59-300 Lubin

V. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1325
z późń. zm.)

Wniosek o wydanie kserokopii nieuwierzytelnionej

Upoważnienie do odbioru kopia uwierzytelniona i nieuwierzytelniona

I. KOGO DOTYCZY

 • Podatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Pełnomocnik podatnika.

II. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ
Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji / innego dokumentu, który powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres zamieszkania/siedziby,
 • numer NIP lub numer PESEL,
 • datę sporządzenia wniosku,
 • wskazanie adresata,
 • określenie jakiego dokumentu dotyczy wniosek,
 • określenie jakiego okresu dotyczy deklaracja lub daty dokumentu,
 • określenie sposobu  dostarczenia kopii,
 • podpis wnioskodawcy,
 • upoważnienie do odbioru jeśli kopia ma zostać wydana osobie niebędącej płatnikiem,
 • w przypadku, kiedy o wydanie uwierzytelnionej kopii zwraca się pełnomocnik podatnika, należy złożyć pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową upoważniające do dokonania tej czynności.

III. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dowolny.

IV. TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście – w Dziale Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami w pokoju 304;
 • za pośrednictwem poczty na adres:

MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie
Ul. Rzeźnicza 1
59-300 Lubin

V. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1325
z późń. zm.)

Wniosek o wydanie kserokopii nieuwierzytelnionej

Upoważnienie do odbioru kopia uwierzytelniona i nieuwierzytelniona