Aktualności

 

‼UWAGA!
Informujemy, iż w piątek 16-09-2022 PSZOK przy ul. Zielonej w Lubinie zostnie ponownie otwarty.

Tymczasowo na terenie dotychczasowego PSZOKu przyjmowane będą wyłącznie: odpady wielkogabarytowe, budowlane, biodegradowalne, opony oraz elektroodpady‼

‼ZMIANY!
Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniły sposób naliczania opłat, uzależniając wysokość opłaty dodatkowo od liczby opróżnień/odbiorów pojemnika/worka
‼

‼UWAGA!
Od 1 lipca zmiany w sposobie wyliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
‼

UWAGA!!!

08-06-2022 10:30
Od 1 lipca zmiany w sposobie wyliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


ZMIANY!!!

Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zmieniły sposób naliczania opłat, uzależniając wysokość opłaty dodatkowo od liczby opróżnień/odbiorów pojemnika/worka.

 

Zmiana wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i została wdrożona dwoma uchwałami:

Ø  Uchwała nr XXXV/263/22 z dnia 31 maja 2022 w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Ø  Uchwała nr XXXV/261/22 z dnia 31 maja 2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

Właściciele nieruchomości mieszanych  DEKLARACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 10 SIERPNIA!
 

 

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych – otrzymają zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dalszym ciągu opłata ta będzie zależna od liczby  mieszkańców oraz odpowiedniej stawki opłaty. Teraz jednak wszystkich będzie obowiązywać jedna stawka dla każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w wysokości 34,00 zł.

Zawiadomienie stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Właściciel nieruchomości, który otrzymał zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Zawiadomienie nie zwalnia natomiast z obowiązku złożenia deklaracji w przypadku zmiany danych wpływających na wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZNAJDĄ PAŃSTWO W BROSZURZE INFORMACYJNEJ

 

 

Informacje o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik
Informacje o sposobie wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Pobierz plik