Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 1. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik
 3. Wzór wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pobierz plik
 4. Formularz "Uzasadnienie przyczyn złożenia deklaracji". Pobierz plik
 5. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z wyjątkiem nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 1. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Pobierz plik
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Pobierz plik
 3. Wzór wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Pobierz plik
 4. Formularz "Uzasadnienie przyczyn złożenia deklaracji". Pobierz plik
 5. Formularz „Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne” o pojemności pojemników do segregacji. Pobierz plik
 6. Formularz "Oświadczenie o rezygnacji z pojemnika do segregacji". Pobierz plik
 7. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik
 8. Formularz "Oświadczenie o przystąpieniu do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi". Pobierz plik

Dla nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

 1. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Pobierz plik
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Pobierz plik
 3. Wzór wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Pobierz plik
 4. Formularz "Uzasadnienie przyczyn złożenia deklaracji". Pobierz plik
 5. Formularz „Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne” o pojemności pojemników do segregacji. Pobierz plik
 6. Formularz "Oświadczenie o rezygnacji z pojemnika do segregacji". Pobierz plik
 7. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik

Dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 1. Instrukcja wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Pobierz plik
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Pobierz plik
 3. Wzór wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Pobierz plik
 4. Formularz "Uzasadnienie przyczyn złożenia deklaracji". Pobierz plik
 5. Formularz „Oświadczenie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne” o pojemności pojemników do segregacji. Pobierz plik
 6. Formularz "Oświadczenie o rezygnacji z pojemnika do segregacji". Pobierz plik
 7. Notatka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania składanych w formie pisemnej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pobierz plik

Kiedy należy złożyć pierwszą deklarację?

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 1. Po wybraniu odpowiedniego formularza należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami zaczynając od uzupełnienia danych w częściach od „B.1” do „B.3” zwracając uwagę na objaśnienia umieszczone na odwrocie deklaracji;
 2. W części „C” deklaracji należy zaznaczyć pole numer 1 - „pierwsza deklaracja”;
 3. W części „D” deklaracji należy wskazać nieruchomość w stosunku do której powstał obowiązek złożenia deklaracji a w pozycji nr 36 części „D”  należy podać datę powstania obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź datę powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
 4. W części „E” deklaracji należy wskazać, czy odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny zaznaczając odpowiednie pole TAK lub NIE. W celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wypełnić pozostałe pola w części „E” (zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej dla odpowiedniego typu deklaracji)

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nową deklarację należy złożyć, gdy:

 • zmieniła się liczba mieszkańców,
 • zmieni się decyzja o sposobie zbiórki odpadów (selektywnie lub nieselektywnie),
 • zmieniły się dane zawarte w deklaracji np. nazwisko, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, itp.
 • nieruchomość, na którą była złożona deklaracja przestanie być zamieszkiwana.

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne nową deklarację należy złożyć, gdy:

 • zmianie ulega ilość lub wielkość pojemników na odpady zmieszane,
 • zmieni się decyzja o sposobie zbiórki odpadów (selektywnie lub nieselektywnie),
 • zmieniły się dane zawarte w deklaracji np. nazwa firmy, adres do korespondencji, itp.
 • na nieruchomości, na której złożona była deklaracja działalność przestanie być prowadzona.

Nową deklarację wypełnia się podobnie jak pierwszą. W części „C" należy zaznaczyć poz. 2 nowa deklaracja oraz wskazać datę kiedy zaszła zmiana, która spowodowała ponowne złożenie deklaracji. W części „D" jako datę powstania obowiązku należy podać datę z pierwszej deklaracji.

Nową deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany podstawy ustalenia wysokości opłaty (np. zmieniła się liczba zamieszkałych osób, lub zaistniała potrzeba zmiany ilości lub pojemności pojemników lub na nieruchomości nie są już produkowane odpady).

Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia kiedy nieruchomość przestała być zamieszkiwana lub też przestały powstawać odpady. Należy ją wypełnić w taki sam sposób jak poprzednio składaną deklarację uwzględniając aktualny adres do korespondencji. W części „C” należy zaznaczyć „nowa deklaracja” i wprowadzić  datę zaistnienia zmiany, natomiast  w części „D” pkt. 36 należy podać  datę z pierwszej deklaracji.
W części „E” w pozycji „Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnym" należy wpisać „0".

Razem z nową deklaracją należy złożyć pisemne uzasadnienie jej złożenia.

Gdy po złożeniu deklaracji okaże się, że dane w niej zostały błędnie podane, wówczas należy złożyć korektę deklaracji. Razem z korektą deklaracji należy złożyć pisemne uzasadnienie.

Należy wypełnić w taki sam sposób jak deklarację, którą chcemy skorygować. W części „C" należy zaznaczyć poz. 3 korekta deklaracji. W części „D" jako datę powstania obowiązku należy wpisać datę podaną  przy składaniu pierwszej deklaracji dla nieruchomości, której składana korekta dotyczy.